1.                    Algemeen

Bij The World Wines Web store  hechten wij veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Hieronder vindt u informatie over welke gegevens The World Wines Web store  verzamelt, waarom deze verzameld worden, hoelang wij deze gegevens bewaren en hoe u hierover controle hebt.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  The World Wines Web store  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op al onze bezoekers van de websites van The World Wines Web store .
Neem de tijd om deze privacyverklaring goed door te nemen, samen met eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten.  Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in de algemenere zin, hierover vragen hebt of contact wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
The World Wines Web store
Rubensstraat 84

1800 Vilvoorde

e-mailadres: info@worldwinesweb.be

BE0881914694.

The World Wines Web store  behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring aan te passen indien dit nodig blijkt. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 23 November 2019.

2.                    Bescherming van het privéleven

The World Wines Web store   verzamelt en verwerkt uw gegevens in het kader van haar werkzaamheden. Het handelt conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.
De AVG wet is online raadpleegbaar : 
klik hier  (https://gdpr-eu.be/wp-content/uploads/2016/12/gdpr-wetgeving-nederlands.pdf).

3.                    Gebruik en opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een ​​unieke persoon te identificeren of om contact met hem op te nemen.  Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden omvatten de volgende informatie: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, verslagen van onze interacties.
De informatie over u die u ons rechtstreeks doorgeeft, gebeurt via een contract, via onze website, of door contact via telefoon, e-mail of andere communicatiekanalen. Het bevat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze website of diensten, wanneer u melding maakt van een probleem met onze website of diensten, wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief en wanneer u ons informatie verstrekt over de aard van een vraag of probleem.
Wij gebruiken deze informatie om overeenkomsten tussen u en ons te beheren en om onze wettelijke verplichtingen na te komen. 
Wij gebruiken deze informatie voor volgende doeleinden:

o   om u informatie of diensten te verstrekken die u bij ons opvraagt

o   om onze verplichtingen uit hoofde van contracten tussen u en ons na te komen

o   om ons klantenbeheer en facturatiesysteem te optimaliseren

o   om u informatie te verstrekken over andere diensten die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met diensten waarop u al heeft ingeschreven of waarnaar u gevraagd heeft

o   om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten

o   om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte manier voorgesteld kan worden

o   voor het beheer van onze website en voor interne doeleinden, zoals troubleshooting, data-analyse, testen, onderzoek, en ook voor statistische- en enquêtedoeleinden

o   om onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest efficiënte manier weergegeven wordt

o   als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden

Daarnaast verzamelen wij ook informatie wanneer u onze website bezoekt.  Dit zijn geen persoonsgegevens maar technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) -adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserinvoertypen en -versies en besturingssysteem en platform.  Ook verzamelen wij informatie over uw bezoek via en vanaf onze websites, producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden op de pagina, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en muisklikken) en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren.  Ook hier verzamelen wij geen persoonsgegevens.  
Om onze diensten te leveren zullen we informatie verzamelen en verwerken over gebruikers van onze website. We bewaren uw persoonsgegevens op een beveiligde server en een eigen beveiligd beheerssysteem.  Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of direct marketing, noch worden ze gedeeld of overgedragen aan derden.  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden die hierboven vermeld zijn. We evalueren onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens regelmatig. We kunnen ook genoodzaakt zijn bepaalde type gegevens te behouden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites en naar sociale media.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.  Hiervoor verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de betreffende websites.

4.                    Delen van uw gegevens

Als we een derde partij inschakelen om de persoonlijke gegevens van een persoon namens ons te verwerken, is deze derde partij gebonden aan ons privacybeleid voor gegevens of hebben vergelijkbare contractuele verplichtingen met betrekking tot de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens.  We kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken om:

o   te voldoen aan een gerechtelijk bevel of andere wettelijke verplichtingen of wanneer gegevens gevraagd worden door de overheid of elke andere officiële overheidsinstantie

o   onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen

o   de rechten, eigendommen of veiligheid van onze vennootschap, onze werknemers, klanten of anderen te beschermen. Dit kan het uitwisselen van informatie omvatten met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude.

o   Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken of enkel niet voor marketingdoeleinden te verwerken. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie aan derden te verstrekken voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes in of uit te schakelen op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt het recht ook op elk moment uitoefenen via uitschrijf-links aanwezig op onze email communicatie of gewoon door contact met ons op te nemen.
Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere websites. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens naar deze websites verzendt.
Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” 
klik hier  (https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0).
U hebt het recht op inzage van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Indien u een aanvraag hiervoor indient, zullen wij u kosteloos toegang en inzage te verlenen of een gratis kopie te overhandigen,. We streven naar het bijhouden van nauwkeurige, volledige en relevante persoonlijke informatie voor de doeleinden die in deze privacy policy worden genoemd. Als een van de persoonsgegevens die we over u hebben onnauwkeurig of verouderd zou zijn, kunt u ons vragen dit te corrigeren.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken door ons van uw persoonsgegevens als we niet meer gemachtigd zijn om deze te gebruiken. U hebt het recht om uw informatie te laten verwijderen of de verwerking onder bepaalde omstandigheden te beperken. U hebt ook het recht uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten overdragen.
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, contacteer ons via 
info@worldwinesweb.be .  U dient ons een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) te leveren zodat wij uw persoonsgegevens kunnen vinden. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij het toezichthoudende orgaan voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

5.                    Veiligheid van uw gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij zullen alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om data inbreuken tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen.

Indien u andere websites bezoekt, raadpleeg dan het privacybeleid van de site die u bezoekt en neem contact op met de eigenaar van de betreffende website indien u hierover vragen of opmerkingen heeft. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacybeleid of privacyhandelingen van andere websites, zelfs niet indien u deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website of u onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

6.                    Cookies

Om de website beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van "cookies".
Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, b.v. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina's en de data en uren van raadpleging.
De meeste "cookies" blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een "cookie" wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.
Wij oefenen geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.